Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΔΠΘ με αντικείμενο Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Applied Mathematics

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου, και το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνει κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείµενο.
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά
Applied Mathematics
Στο Πρόγραµµα θα ενταχθούν µέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών και Τµηµάτων ή Πτυχιούχοι συναφών Τµηµάτων θετικής ή οικονοµικής κατεύθυνσηςΠανεπιστηµίων και ΤΕΙ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν οχτώ µαθήµατα.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες (τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα σπουδών).
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων δεν είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής. Μετά την απόκτηση του Μ∆Ε υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής σε ένα από τα συνεργαζόµενα τµήµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη κείµενη νοµοθεσία.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (από την ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ (http://mapmath.civil.duth.gr/) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών (∆ΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Α, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθη - Κιµµέρια, Ξάνθη Τ.Κ. 671 00) από την 15η Μαΐου 2017 έως την 20η Οκτωβρίου 2017.
2. Αντίγραφο ∆ιπλώµατος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (προπτυχιακών µαθηµάτων και διπλώµατος-πτυχίου).
4. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως στοιχεία της επαγγελµατικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους, οι συναφείς µεταπτυχιακές σπουδές τους, οι ερευνητικές εργασίες κλπ.
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής.
6. Σύντοµο σηµείωµα, στο οποίο να εκθέτουν τους λόγους συµµετοχής τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και τον επιστηµονικό κλάδο στον οποίο θα επιθυµούσαν να εκπονήσουν τη µεταπτυχιακή τους διατριβή.
7. ∆ύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Πολυτεχνική Σχολή του ∆.Π.Θ. για προσωπική συνέντευξη την 24η Οκτωβρίου 2017 από το πρωί.
Τα µαθήµατα θα αρχίσουν την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου 2017 και θα διεξάγονται σε εντατικές εβδοµαδιαίες ενότητες µε ενδιάµεσα διαστήµατα για την ολοκλήρωση υποχρεωτικών θεµάτων, ασκήσεων και άλλων εργασιών που θα αναθέτουν οι διδάσκοντες.
Προβλέπεται τέλος εγγραφής το οποίο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) καταβάλλουν για την εγγραφή τους στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών.
Πληροφορίες και ενηµερωτικό φυλλάδιο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Tηλ. 25410-79025, Email: info@civil.duth.gr , Ιστοσελίδα: (http://mapmath.civil.duth.gr/) .

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Καθηγητής Αναξαγόρας Ελένας


Δεν υπάρχουν σχόλια: