Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Στη Sky Express η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σητεία

Στην αεροπορική εταιρεία Sky Express κατακυρώνεται από το υπουργείο υποδομών, μεταφορών και δικτύων το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης από 01-04-2017 έως 30-09-2017 της τακτικής αεροπορικής γραμμής: Αλεξανδρούπολη – Σητεία.
Το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα ανέρχεται σε 350.000ευρώ. Προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την γραμμή αυτή, αορίστου διάρκειας και ποσού 5% επί του αντισταθμίσματος. Η σύμβαση, που θα υπογραφεί, θα ρυθμίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
Δεν υπάρχουν σχόλια: